Transport USA
Wim Bosman Transport

Incoterms uitgelegd

incoterms boeking

De Incoterms geven een exacte verdeling van verplichtingen van verkoper en koper bij (internationale) vervoersovereenkomsten op het gebied van vervoer, invoer- en uitvoerdocumenten, risico en assurantie. De Incoterms regelen niet de eigendomsoverdracht van goederen; deze wordt geregeld door afgifte van het vervoersdocument (=eigendomsbewijs), of door contractuele afspraken (bijvoorbeeld eigendomsvoorbehoud.) De exacte plaats of tijdstip waarop een verplichting van de verkoper overgaat op de koper wordt een critical point (c.p.) genoemd.

Momenteel hanteert Mainfreight twee versies van de Incoterms. 2000 en 2010. Dit betekent dat u zowel de oude 2000 Incoterms alsook de nieuwe Incoterms 2010 kunt gebruiken.

Het verschil tussen 2000 en 2010 is dat het aantal Incoterms regels teruggebracht is van dertien naar elf, doordat een viertal regels (DAF, DES, DEQ en DDU) zijn vervangen door twee nieuwe regels: DAT en DAP. De vervangen regels DAF, DES en DEQ werden in de praktijk overigens weinig gebruikt.


Download gratis meer informatie over de Incoterms 2010

Download Incoterms

Beknopte uitleg van de Incoterms 2000 en 2010


EXW - ExWorks (2000 en 2010)

Vergelijkbaar met levering af- fabriek. Verkoper produceert, en stelt tijdig de goederen ter beschikking van de koper in zijn expeditieruimte. Koper exporteert en importeert, en loopt het risico. Geschikt voor alle vervoersmodaliteiten.


FCA - Free Carrier (2000 en 2010)

Verkoper produceert, en levert af aan een door de koper aangewezen en gecontracteerde vervoerder of expediteur. Hij loopt het risico tot de goederen aan boord van het vervoermiddel zijn geladen. Koper importeert en exporteert. Risicoverdeling loopt parallel met vervoersverplichting. Geschikt voor alle modaliteiten.


FAS - Free Alongside Ship (2000 en 2010)

Verkoper levert af op de kade langs het schip. Koper contracteert vervoer, en regelt import- en exportvergunning.
Deze incoterm wordt alleen gebruikt voor vervoer per schip.


FOB - Free On Board (2000 en 2010)

Identiek als FAS, alleen eindigt de leveringsverplichting en het risico aan boord van het schip. De verkoper regelt de exportvergunning. Deze Incoterm wordt alleen gebruikt voor vervoer per schip.


CFR - Cost and Freight (2000 en 2010)

Verkoper contracteert het vervoer tot de haven van bestemming (exclusief lossen), en regelt een uitvoervergunning. Loopt het risico tot de scheepsreling in de haven van vertrek. Deze Incoterm wordt alleen gebruikt voor vervoer per schip.


CIF - Cost, Insurance, Freight (2000 en 2010)

Idem als CFR, alleen inclusief verzekeringsplicht voor verkoper tot haven van bestemming. Deze Incoterm wordt alleen gebruikt voor vervoer per schip.
 


CPT - Carriage Paid To (2000 en 2010)

Verkoper regelt exportvergunning, contracteert het vervoer tot de haven van bestemming (inclusief lossen), en loopt het risico tot het moment dat hij de goederen "onder berusting van de
(eerste) vervoerder" geeft. CPT is een conditie die voor alle vervoersvormen kan worden gebruikt.
 


CIP - Carriage and Insurance Paid (2000 en 2010)

Idem als CPT, maar inclusief verzekeringsplicht voor verkoper tot haven/terminal van bestemming. CIP is een conditie die voor alle vervoersvormen kan worden gebruikt.


DAF - Delivered At Frontier (2000)

Delivered At Frontier - Franco grens betekent dat de verkoper aan zijn leveringsplicht voldoet wanneer de goederen, uitgeklaard, in het genoemde punt aan de genoemde grens beschikbaar zijn gesteld, echter voor de douanegrens van het aangrenzende land. De term "grens" kan gebruikt worden voor elke grens inclusief die van het land van uitvoer. Derhalve is het van vitaal belang dat de betreffende grens nauwkeurig wordt omschreven door steeds de naam van het punt en de plaats in de voorwaarde te vermelden. De term DAF is voornamelijk bedoeld voor toepassing in het spoor- en wegvervoer, maar kan ook dienen voor elke andere vervoerwijze.


DES - Delivered Ex Ship (2000)

Delivered Ex Quay - Franco af kade (inclusief rechten) betekent dat de verkoper aan zijn leveringsplicht voldoet wanneer hij de goederen, niet ingeklaard, aan de koper beschikbaar heeft gesteld op de kade (laadsteiger) in de genoemde bestemmingshaven. De risico's en kosten, inclusief rechten, belastingen en overige lasten verbonden aan het aldaar afleveren van de goederen, komen volledig voor rekening van de koper. Deze Incoterm is alleen geschikt voor vervoer per schip.
 


DEQ - Delivered Ex Quay (2000)

Idem als DES, alleen eindigt de leveringsverplichting voor de verkoper op de kade van de haven van bestemming. Deze Incoterm is alleen geschikt voor vervoer per schip.
 


DDU - Delivered Duty Unpaid (2000)

Verkoper exporteert, levert en loopt risico tot eindbestemming; koper importeert. Deze Incoterm is geschikt voor alle modaliteiten.
 


DDP - Delivered Duty Paid (2000 en 2010)

Verkoper levert en loopt risico tot eindbestemming, exporteert en importeert. Deze Incoterm is de tegenhanger van EXW. Deze Incoterm is geschikt voor alle modaliteiten.


DAT - Delivered At Terminal (2010)

Bij de regel DAT (Delivered At Terminal) vindt levering plaats in een vooraf bepaalde terminal door het ter beschikking stellen van de goederen aan de koper, gelost van het aankomend vervoermiddel. De verkoper stelt de goederen ter beschikking vanuit het vervoermiddel en hoeft dus niet zelf uit te laden. Dit is tevens het moment waarop het risico overgaat van de verkoper op de koper. De koper heeft de verplichting om de goederen aan te bieden bij de douane met de benodigde invoerdocumenten en de eventuele bijbehorende invoerrechten en formaliteiten te voldoen.


DAP - Delivered At Place (2010)

Bij de regel DAP (Delivered At Place) vindt levering eveneens plaats door ter beschikking stellen van goederen aan de koper, en wel gereed om te worden gelost. De verkoper draagt alle kosten en risico's die verband houden met het vervoer van de goederen naar de overeengekomen plaats van bestemming. De koper heeft de verplichting om de goederen aan te bieden bij de douane met de benodigde invoerdocumenten en de eventuele bijbehorende invoerrechten en formaliteiten te voldoen.


Incoterms (internationale leveringsvoorwaarden), wat staat er in?

De Incoterms definiëren de rol van koper en verkoper bij een internationale transactie. Wie moet wat doen en wanneer? In het contract tussen de verkoper en koper worden de volgende zaken vastgelegd:

  • De verplichtingen van de koper en de verkoper
  • Wie de verzekeringen, vergunningen, machtigingen en alle overige formaliteiten regelt
  • Wie tot waar het transport regelt en daarvoor verantwoordelijk is
  • Het punt waarop de kosten en risico's overgaan van de verkoper naar de koper
 
In de Incoterms 2000 en 2010 zijn dertien verschillende Incoterms en/of leveringsvoorwaarden vastgesteld die internationaal de rechten en plichten van de koper en  de verkoper regelen. Daarvan gaan zes Incoterms speciefiek over zeevracht transport. De overgie zeven Incoterms gelden voor alle transport modaliteiten. De Incoterms worden opgesteld en gepubliceerd door de International Chamber of Commerce (ICC)

 


Vrijblijvende offerte

Informatie laadadres


Informatie leveradres


Modaliteit *

Beschrijving goederen
Mainfreight is een logistiek dienstverlener met een wereldwijd netwerk.
Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.